Georges Mailly  (1893-1968)

Smid

 tentoonstelling  Aarschotse heemkunde, 1937

 

 

Dobbelsteen

“Nu was onze Joris in zijn element. Onder de middaguren en ’s avonds oefende hij zich in smeedwerk en vervaardigde allerlei voowerpen, als kruisbeeld, inktpot, asschepotjes, uitgebeiteld Chrisushoofd, ijzeren kandelaars, leesten enz. enz.

De lezer zal zich wel herinneren, dat wij deze stukken hebben bewonderd op de tentoonstelling van 1937. “

— Uit: De Klok nr. 45, 11 november 1939
door: J. Dille

Asbak

 

Salamander

25 cm

 

Kevers

 

Leraar in Sint-Pietersambachtschool te Leuven.
Geboren te Aarschot op 12 januari 1893. Echtgenoot van Gabriela De Leender

Zeer jong volgde hij reeds de lessen der plaatselijke tekenschool en doorliep al de klassen : na het lijnentekenen leerde hij perspectief en eindigde in de bouwkunde : In 1910 behaalde hij den 1 e prijs in de klas van Bouwmeester L. Van Criekinghe.

De Mailly’s zijn geboren vakmannen. In de vakschool te Leuven werd dan Joris’ hand gevormd gedurende de jaren 1908-1911 en hij verliet de school met een einddiploma van 1 e graad als paswerker. Hij was werkzaam in verschillende nijverheden als mecanicien. Den 15 September 1913 begon hij zijn dienstplicht en miek den ganschen oorlog mede. Den 15 September 1916 werd hij zwaar gekwetst door een vergiftigden dum-bal, elf wonden doorboorden zijn lichaam. God dank, hij herstelde toch en na enkele maanden hospitaal vervoegde hij zijn oude strijdmakkers.

Negen verschillende eretekens heeft hij bekomen, sprekend bewijs dat hij trouw zijne soldatenplichten vervuld heeft.

In de vrije uren – onder den oorlog – miek hij reeds enkele koperen en bronzen herdenkingsstukjes. Na den wapenstilstand legde hij zich meer toe op koperdrijven, bewerkte koperen buizen van obussen en wist die oorlogstuigen te benuttigen als fraaie versielsels in ’t huishouden.

Bij de tentoonstellingen van Huisvlijt in 1924, opgericht door den Kristen Middenstansbond van Aarschot, bekwam Joirs Mailly den stadsprijs op 25 mededingers : Zijne uitgestalde stukken, zoowel smeed -als drijfwerk, teekeningen en schilderingen werden fel opgemerkt en dwongen de algemeene bewondering af. Dit staafde zijnen moed en iever en met taaien vlijt zette hij zich aan het werk om nog schooner voort te brengen. De belooning bekroonde zijn werk de aandacht was op hem en op zijn gewrochten getrokken. Als leraar van ijzerwerk aan de vakschool van E.H. Leirs werd hij geprezen door den E.H. Bestuurder en door de leerlingen. Z.E.H. Kan. Lemaire bestierder der St.Pietersambachtschool had hem opgemerkt en nam hem op als leerling in zijne vakschool te Leuven.

Nu was onze Joris in zijn element. Onder de middaguren en ’s avonds oefende hij zich in smeedwerk en vervaardigde allerlei voorwerpen, als kruisbeeld, inktpot, asschepotjes, uitgebeiteld Christushoofd, ijzeren kandelaars, leesten enz.enz. . De lezer zal zich wel herinneren, dat wij deze stukken hebben bewonderd op de tentoonstelling van 1937.

Doch onze wakkere kerel was nog niet tevreden, zijn drift, de goesting tot schilderen ontwaakte weer in hem, hij greep opnieuw naar het penseel en miek enkel kleine schilderijen. In de winteravonden gaf hij de voorkeur aan penteekeningen en beproefde al eens een portret in zwart krijt. Voor dit laatste had hij voorliefde en zoo durfde hij aan het portret van den Z.E.H. Kan. Lemaire, Eere-Bestuurder der school, te maken. Hierin is hij wonderwel gelukt, dit portret is eene zijner beste gewrochten.

Deze laatste jaren heeft hij niet veel meer gedaan aan huisvlijt, daar zijn tijd en inspanning gevergd werden door de Vakschool, tengevolge van de veranderingen van ’t programma en hij zijn handen vol had voor de vernieuwing der lessen. Wij vernemen dat hij zich weer aan ’t werk heeft gesteld, zoodat wij ons weldra weer iets bijzonders van hem zullen hooren.

Ook ontving Joris laatst het Burgerlijk Kruis 1 Klas voor 25 jaar trouwe Staatsdienst.

Hartelijk Proficiat!

Vermelden we nog dat volgende stukken benevens het smeed- en drijfwerk van onzen flinken Joris Mailly op de tentoonstelling van Aarschotsche Heemkunde 1937, uitgestald stonden:

Schilderijen:
Groot portret van Z.E.H. K. Lemaire.
Smid aan zijn aambeeld.
Winterlandschap in de Kempen.
Aanlegplaats voor visschers.
Zicht uit Brugge.

Pentekeningen:
Een Terdoodveroordeelde.
Een edelman in het gevang.
Een wapensmid.
Een ziekenverpleegster.
Een Christen in het gevang.
Valschmunters.

— uit “De Klok” nr 45
11 november 1939 door J.Dille