40 x 50 cm

Een Duits kanon  –  Begijnhof Aarschot tussen WO1 en WO2.

olie op paneel

Un canon Allemand  –  Béguinage d’Aarschot entre la grande guerre et la 2ème guerre mondiale.

huile sur panneau

Eine Deutsche Kanone  –  Beginenhof Aarschot zwischen ersten und zweiten Weltkrieg.

Öl auf Holz

46 x 26 cm

Wasje in een waterplas – Meetshoven – Aarschot

olie op canvas

Ferme – Meetshoven – Aarschot

huile sur toile

Bauernhof – Meetshoven – Aarschot

Öl auf Leinwand

38 x 23 cm

Meetshoven  –  historische landduinen en vennen

olie op canvas

Meetshoven  –  dunes de terres historiques

huile sur toile

Meetshoven  –  historische Landdünen und Moore 

Öl auf Leinwand

Stilleven met bloemen

olie op canvas

Nature morte avec fleurs

huile sur toile

Stilleben mit Blumen

Öl auf Leinwand

29,50 x 33 cm

Meetshoven  –  57 ha natuurgebied in Aarschot

olie op canvas

Meetshoven  –  57 hectares réserve naturelle à Aarschot

huile sur toile

Meetshoven  –  57 Hektar Naturschutzgebiet in Aarschot

Öl auf Leinwand

Onze-Lieve-Vrouwekerk van  Aarschot  

olie op canvas

Op de linkeroever, kant Hageland, prijkt de kerk met haar grillige toren van appel, klokhuis en peer.  Brigitte Raskin “De laatste stad aan de Demer”

Notre-Dame d’Aarschot

huile sur toile

Unsere liebe Frauenkirche von Aarschot

Öl auf Leinwand

Zelfportret

olie op canvas

Hubert Van den Broeck behaalde de 1ste prijs aan de academies van Leuven, Brussel en Antwerpen.  

Autoportrait

huile sur toile

Hubert Van den Broek a obtenu les premiers prix aux académies de Louvain, Bruxelles et Anvers.

Selbstporträt

Öl auf Leinwand

Hubert Van den Broeck erhielt erste Preise an den Akademien von Leuven, Brüssel und Antwerpen. 

115 x 90 cm

Sint-Anna koor  –  Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot

Een opdracht van familie Coomans de Brachène.

olie op canvas

Le choeur Saint Anne  –  Eglise Notre Dame d’Aarschot.

Commende de la famille Coomans de Brachène.

huile sur toile

Heilige Anna Chor

Im Auftrag für die Familie Coomans de Brachène.

Öl auf Leinwand

Meetshoven in Aarschot –  Buizerd, sperwer, torenvalk en specht  komen er voor.

olie op canvas

Meetshoven à Aarschot –  Territoire de la buse, du moineau, de la crécerelle  et du pic.

huile sur toile

Meetshoven in Aarschot  –  Bussard, Spatz, Turmfalke und Specht sind da.

Öl auf Leinwand

Josefien Van den Broeck Raeymaekers   (1906-1985)

olie op canvas

huile sur toile

Öl auf Leinwand

47 x 33 cm

Josefien Van den Broeck Raeymaekers   (1906-1985)

olie op paneel

huile sur panneau

Öl auf Holz

De oorlog, 1914   (1926)

olie op canvas

La guerre, 1914  (1926)

huile sur toile

Der Krieg, 1914  (1926)

Öl auf Leinwand

C.C Het Gasthuis – Aarschot

De kerststal  

La crèche  

Die Krippe

C.C. Het Gasthuis – Aarschot

54 x 78 cm

olie op canvas

Op vraag  maakte Hubert Van den Broeck reproducties.

huile sur toile

Reproductions faites par Hubert Van den Broeck à la demande de clients.

Öl auf Leinwand

Auf Nachfrage machte er Reproduktionen.

33 x 44 cm

Reproductie

olie op canvas

Reproduction

huile sur toile

Reproduction

Öl auf Leinwand

Hubert Van den Broeck

Praalwagen uit de stoet van 1930  door Hubert Van den Broeck.

Hubert Van den Broeck  –  decorschilder en klarinetspeler voor de Harmonie

Hubert “Betje” Van den Broeck 

Mijn grootvader woonde achter ons in een huis op de Doornberg.  Tussen onze huizen was een verbindingspadje.  Als kind paste “vava” (Betje) en “moemoe” heel vaak op mij tijdens de schoolvakanties.  Ik heb hier mooie herinneringen aan…

Hoe herinner ik mij “vava” als mijn grootvader.

Fluitend (hij kon heel goed fluiten, ook vogels nadoen) zat hij heel rustig zijn sigaretten te rollen met de hand.  Hij was een roker.  Ik zie die “slap gerolde” sigaretten nog steeds aan zijn onderlip hangen, reeds uitgedoofd en doorweekt van het speeksel.  Uren heb ik op zijn knie gezeten waar hij steeds een paard nabootste.  Tokkelen met zijn vingers op de tafel om een melodie na te bootsen  deed hij ook continue.  

In de voorkamer  van het huis had hij zijn schildersatelier waar hij uren kon schilderen en dan natuurlijk vergat dat hij nog een sigaret aan zijn lip had hangen.  In dit atelier stond een zeer oude grammofoon platendraaier die je met de hand moest aanzwengelen. Hier legde hij zeer oude muziek op oa filmmuziek van Charly Chaplin “Limelight”.  We hebben nog een aantal van die harde stenen platen van zijn lievelingsmuziek.  

Hij was bescheiden, hield van eenvoud en van de kleine dingen…  Drama, emotie en humor waren combinaties waar van hij hield.  Muziek (hij speelde klarinet in de Koninklijke Harmonie van Aarschot, waar zijn vader bestuurslid van was), film en fotografie waren ook zijn passie.  In zijn kelder had hij ook een GROTE oude filmprojector (van een cinema) staan die je manueel moest aandraaien.  Tijdens de familiefeesten (Kerstmis,etc) gingen dan alle kleinkinderen (waaronder ikzelf)  naar de kelder in hun huis waar hij een “cinema” had gemaakt.  Met die oude projector draaide hij films af voor ons.  Stomme films van de jaren 1920-1925  van Charlie Chaplin, Sherly Temple, De 3 musketiers, enz.  Hij had stapels filmrollen liggen in de kelder in grote blikken ronde dozen.  De filmen waren alle zwart/wit zonder geluid.   Het enige geluid was het draaien van  de projector.  In de sterke lichtbundel die door een gat van een houten wand kwam (door hem gemaakt)  zagen we ook steeds in de projectie de rook omhoog slingeren  van zijn alom aanwezige sigaret.

Zijn liefde  voor schoonheid had geen grenzen.  Hij schilderde  de schoonheid van de natuur, de mens, architectuur…   Een kunstenaar in hart en nieren.  Leven en genieten, soms een beetje werken…  Zijn 3 kinderen (Irène, Magda – mijn moeder, en Leo) en 13 kleinkinderen waren zijn schatten.

De laatste paar jaren van zijn leven leed hij aan dementie.  Hij liep al eens onverwacht weg van zijn thuis op de Doornberg.  We wisten wel waar we hem moesten gaan zoeken.  Steeds liep hij richting de grote kerk van Aarschot, waaronder hij geboren, opgegroeid en het grootste deel van zijn leven gewoond heeft.  Honderden schilderijen heeft hij gemaakt van de kerk,  van binnen en van buiten.  Op het kleine koertje achteraan van het ouderlijk huis in de Leuvense Straat in Aarschot hadden ze steeds zicht op de prachtige kerktoren.

Bert Van der Auwera

Hubert en Josefien Van den Broeck Raeymaekers

Geboren

Aarschot op 13 september 1905.

Hubert Van den Broeck ging ter schole in het Sint-Jozefscollege en daarna in de leer bij zijn eigen vader, meubelfabrikant.

Al jong volgde hij in de tekenschool den leergang der sierkunde.  Van jongs af had hij aanleg voor het tekenen en schilderen en na zijn eerste welslagen ter plaatse waar hij jaarlijks den 1e prijs weghaalde, ging hij naar de Academie van Schoone Kunsten te Leuven waar hij in 1922 onder leiding van professor Alf. Delannois in den Hoogsten Leergang van Schilderen den 1e prijs met onderscheiding verwierf, met tevens den 1e prijs bij professor Hodru in Tekenen naar het Antiek het Masker en Verhoudingen van het Menschelijk Lichaam.

Het jaar daarop bekwam hij in de klas van zelfde professor Delannois den 1e prijs met onderscheiding in schilderen naar Natuur en bij professor Baltus den 1e prijs en Sierende Kunsten.

Jaargang 1924-1925 ging hij over naar den Hoogeren Graad (3e jaar) schilderen naar de Natuur en Levend Beeld en leverde twee proeven die hem den 1e prijs met de grootste onderscheiding deden toekennen : daarbij nog den 2e prijs in Sierende Kunsten bij professor Baltus.

Onze wakkere stadsgenoot had nu voor goed de schildersbaan betreden en van Leuven trok hij naar de Koninklijke Akademie van Schoone Kunsten te Brussel : doch na een half jaar ernstige studie moest hij zijn legerdienst vervullen.  Niettemin had hij op die korte spanne tijds de 5e plaats op 18 medekampers verworven.  Te Brussel had hij zich toegelegd op de studie van het levend beeld en het portretten schilderen.

Hij volgde ook ontleedkunde van het menschelijk lichaam en de dierentontleding, met tevens de historie der kostumen en het perspectief.

Na den militiedienst ging hij in 1926 naar de Akademie van Schoone Kunsten te Antwerpen leeren schilderen volgens het leven, volgde tevens de klas van portretschildernen en werd in beide vakken den 1e geklasseerd.

En nu ging ons Bertje zijn gang.  Hij werkte flink mede met vader in den uitgebreiden meubelhandel, doch wist toch den tijd te vinden om zien om zijn lievelingstaak, het schilderen toe te wijden.  Hij werkte met moed en iever en herhaalde malen kregen wij doorstaande bewijzen van zijn ontkiemend kunstenaarstalent te aanschouwen.

Tijdens de kermisweken van 1926 en 1927 stelde hij meerdere doeken ten toon in de feestzaal der Aarschotse eendracht.   Dat was voor velen een revelatie en met bewondering werd er naar onzen jeugdigen Aarschotschen kunstenaar opgezien.

In 1930 belegde hij in de Gemeenteschoolen expositie en zijn gewrochten verwerkten eene algemeene verwondering en bewondering.

Telken jare bij de Ceciliafeesten der Aarschotsche Eendracht werden er enkele schilderijen van Hubert verlot en zoo geraakte hij meer en meer gekend en gevierd.

Bij den Historischen Stoet ter gelegenheid van het VI Eeuwfeest van O.L.Vrouw alhier heeft onze kunstschilder wel zeker een der grootste en voornaamste rollen gespeeld : hij schilderde den wagen van de Kantschool, vatte de samenstelling op van de 2 wagens, voorstellend de verwoesting van Aarschot voor de groote oorlogsramp van 1914 en de symbolische wagen voorstellende : Aarschot herrijzend uit zijn puin na elk van die slechte tijden, en voltrok de schildering van deze twee wagens.

Ook kunnen we nog vermelden zijne medewerking aan de tentoonstelling tijdens de kermisdagen (1937), waar we menig afgebeeld lief plekje en hoekje van Aarschot konden bewonderen.

Daar overlast van werk heeft hij geruimen tijd met zijn schilderen stil gelegen, doch wij hopen dat hij weldra het penseel weer zal hanteeren om ons nog meerdere staaltjes van zijn kunst te laten genieten.

Wij besluiten: Hubert Van den Broeck is geen onbekend schilder meer, zijn naam is gemaakt.  Zijn schilderingen worden gesmaakt, geprezen en gegeerd.  Hij miek meerdere welgelijke portretten op bestelling.  Zijne werken vonden reeds den weg naar het buitenland o.a. naar Engeland.

Hubert Van den Broeck is een onzer beste jonge schilders.  Aarschot mag terecht fier wezen op zijn kunstminnende zoon.  Wij ook wijzen met trots en ware voldoening op zijn werk en gunnen hem volgaarne eene ereplaats tusschen “Onze Verdienstelijke Burgers”.

Bron : “De Klok” nr. 45, 30 september 1939- Onze verdienstelijke Burgers (61) door J. Dille

Hubert Van den Broeck

Hubert Van den Broeck