Eligius Geysels  (1895-1976)

92 x 104 cm

Begijnhof Aarschot

olie op canvas

“De Demer met zijn schilderachtige oevers weer te geven is zijn geliefkoosd werk. Water en lucht vormen de hoofdzaken zijner schilderwerken en beheerschen het overige.”        -De klok, 11/11/1935

Eligius Geysels  – treinoverste
Echtgenoot van Anna Van den Dorpe

Geboren te Aarschot, op 26 Sept. 1895.

Van jongs af had E. Geysels veel goesting en aanleg voor teekenen.  Van op jeugdigen ouderdom bezocht hij de stedelijke teekenschool en dit met ongemeenen vlijt en iever.  Hij doorliep al de klassen en stond steeds aan de spits zoodat hij in iedere klas den 1e prijs behaalde.  Alle teekenvakken heeft hij beoefend; figuurtekenen, persectief, schaduwtekenen, bouworden, bouwkunde, mekaniek, pentekeningen, potloodschetsen, naar de natuur, ook waterverfschilderingen.  Aan de nijverheidsschool te Leuven volgde hij in 1912-1913 de avondlessen.

Tekenen en schilderen zijn natuurgaven en met ernstige studiën worden die gaven ontwikkeld.  Van kindsbeen af hield Eligius zich met teekenen en schilderen bezig, hij studeerde, hij zocht en hij werkte zich omhoog op eigen hand.  Tijdens zijne studiejaren kwam hij in aanraking met den heer Edm. Paridant, voorzitter der teekenschool en menigvuldig zijn de wijze raadgevingen, die hij van dezen knappen en gezaghebbenden kunstkenner ontving.

Gedurende den oorlog was hij op de frontlijn, hanteerde geweer en mitrailleuse en liet vier jaar de verfdoos en penseel rusten.  Na den wapenstilstand hervatte hij met moed en iever zijn lievelingswerk en ging geheel en al op in het studeeren en schilderen.  Hij was een getrouwe bezoeker van de musea te Antwerpen, te Brussel en kunststukken onzer gekende schilders bewonderen en bestudeeren.  Met bijzondere aandacht volgde hij de tentoonstellingen onzer beroemde schilders te Antwerpen en dat deed hem het heilig kunstvuur nog meer ontvlammen.  Hij schilderde veel, zonder verpozen, al zijn werk werd gesmaakt, geprezen en vond liefhebbers.

E.Geysels was een bijzonder liefhebber der natuur.  Alle mooie hoekjes en plekjes in en rondom de stad weet hij te ontdekken en op het doek te brengen.  De Demer met zijn schilderachtige oevers weer te geven is zijn geliefkoosd werk.  Water en lucht vormen de hoofdzaken zijner schilderwerken en beheerschen het overige.  Steeds heeft hij oog gehad voor onze schoone parochiekerk en deze heeft hij op het doek gebracht van uit alle mogelijke hoekjes en kanten, zoodat hij eene mooie verzameling van allerhande afbeeldingen der kerk bezit.  Ouderwetsche leemen hutten uit de omgeving heeft hij  bij bergen, boomen op de heide, verders waterplassen, waren het voorwerp van bijzondere studiën.  Ook eenige kanten aan de Schelde te Vlassebroeck met zijn schattig kerkje aan den oever hadden zijne bijzondere aandacht opgemerkt en op doek weergegeven.

Wij bezochten laatst zijn atelier, zagen hem aan ’t werk en stonden verbaasd om zijne kundige en vlugge bedrijvigheid.  De laatste maanden heeft hij ongelooflijk veel werk voortgebracht.  Men neme wel in aanmerking, dat hij weinig tijd heeft en slechts zijn rusturen aan het schilderen kan toewijden.  Hij moet dan buitengewoon gemakkelijk en vlug werken, en bijzondere inspiratie hebben.  Zijn huis in als een klein museum, het hangt vol doeken van allerlei aard : panorama’s uit de omgeving, avondlandschappen, boomen, heide, hutten, schetsen uit de omgeving van het schilderachtige Meethoven, Demerboorden te Aarschot en Testelt, vergezichten, de kerk in al hare schakeeringen, ook enkele stillevens en bloemen.

Bij ons laatste bezoek bewonderen wij een paar schetsen van het schilderachtige Gaverni en Lourdes, met de gekende berglandschappen van zijne Lourdesreis.  Ook een welgelukte portret van zijne schoonmoeder uit jongere jaren, de mooie vrouw Lowies Petri, trof onze aandacht, evenals een schoon portret zijner dochter.

Samen met andere schilders der stad hield hij tentoonstellingen, die veel bijval genoten en wij vragen ons af waarom onze Aarschotsche schilders niet meer exposeeren, b.v. met de kermis.  Dat zou onze stedelijke kunstenaars in voeling brengen met het publiek en hunne werken doen kennen en waardeeren.  Men herinnere zich maar wat ophef de tentoonstelling van 1937 gemaakt heeft en iedereen, inwoners en vreemdelingen, verbaasd stonden hij de meerdere kunstgewrochten onze Aarschotsche schilders.

Trekken we hier nog de aandacht op de 10 puike schilderingen van Eligius Geysels, die zoo zeer de aandacht en bewondering opgewekt hebben der bezoekers aan de Tentoonstelling van kermis 1937.

  1. Boomen.
  2. Avondlandschap (Nieuwland).
  3. Demer en Kerk.
  4. Meetshoven.
  5. Kerk.
  6. Meetshoven.
  7. Demer en Kerk.
  8. Heidebergen.
  9. Dorenberg.
  10. Panorama (Nieuwstraat).

Bron :  “De Klok”, 11 november 1939 nr. 45 door J. Dille